#EduSmartGrowth na Stadionie Narodowym

Czytaj dalej

#EduSmartGrowth na Kongresie Edukacji Ekonomicznej

Czytaj dalej

Debata podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 

Czytaj dalej

O projekcie

EduSmartGrowth to nowy projekt edukacyjny Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, skierowany w I fazie realizacji do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Lekcje w szkołach, szkolenia dla nauczycieli oraz działalność popularyzatorska mają zwiększyć wśród ludzi młodych oraz ich otoczenia rozpoznawalność zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, a także rozwinąć świadome postawy wpływające na bezpieczeństwo finansowe, odpowiedzialną konsumpcję i zrównoważony wzrost gospodarczy. Docelowo, skala Projektu ESG ma objąć uczniów wszystkich poziomów szkół, studentów oraz dorosłych.
Czytaj więcej

zrównoważony portfel = zrównoważony rozwój

ESG (z ang. Environmental, Social, and Governance - Środowisko, Społeczeństwo, Ład Korporacyjny) to jeden z tematów znajdujących się od kilku lat coraz wyżej w agendzie debat i dyskusji rządów, biznesu, nauki oraz również stopniowo przenikających do świadomości społecznej. Mimo, że sam trzyliterowy skrót dla przeciętnego Kowalskiego może stanowić zagadkę, to w istocie cele zrównoważonego rozwoju, stanowiące praktyczny wyznacznik idei ESG, są o wiele bardziej rozpoznawalne. Jednak stan wiedzy, a przede wszystkim właściwe postawy społeczne w tym obszarze dalekie są od zadowalającego poziomu. Tymczasem, włączanie kryteriów zrównoważonego rozwoju do podejmowania decyzji biznesowych już dziś jest długoterminowym trendem w biznesie, który w najbliższych latach będzie przyśpieszał.

Cele

Edukowanie
w zakresie rozwiązań ekonomicznych przyczyniających się do ochrony klimatu i świadomości finansowej
Projektowanie
edukacyjnych działań wspierających nauczycieli, wykładowców, rodziców
Programowanie
 zrównoważonego rozwoju przez edukowanie na rzecz zrównoważonego stylu życia, postaw
społecznie odpowiedzialnych, budowanie pozytywnych wzorców, oraz zachęcanie do zmian zachowań lub podjęcia
pozytywnych działań na rzecz środowiska, społeczności czy ładu korporacyjnego
Wspieranie
budowy pozytywnego wizerunku polskiego biznesu jako odpowiedzialnego społecznie

Dlaczego chcemy edukować?

Trudno wdrażać innowacje czy wieloletnie strategie wśród konsumentów bez budowy wśród nich samych poczucia istotności tych procesów, a nade wszystko ich zrozumienia (przynajmniej w podstawowym stopniu), ugruntowania (na poziomie ogólności) i stosowania w praktyce (adekwatnie do możliwości). To wszystko stawia przed całym biznesem, w tym m.in. przed sektorem finansowym wielkie wyzwanie, któremu należy sprostać, w każdym wymiarze, w tym również edukacyjnym. Im szybciej zasady zrównoważonego rozwoju będą nie tylko determinantą modeli biznesowych czy osią tematyczną specjalistycznych badań i analiz, a zaczną stawać się czynnikiem wpływającym na decyzje podejmowane w codziennym życiu przez człowieka, a nawet coraz powszechniejszym stylem życia na kolejne dekady XXI wieku, tym większe szanse na przestawienie gospodarki na nowe tory oraz otwarcie kolejnych rynków i możliwości rozwojowych.

Jak chcemy edukować?

Projekt jest oparty na sprawdzonych i skutecznych filarach, którymi są pielęgnowane przez lata relacje Fundacji Warszawski Instytut Bankowości z instytucjami publicznymi, sektorem finansowym, samorządami, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i mediami. Dzięki tej przewadze konkurencyjnej możemy docierać do bardzo szerokiego grona odbiorców: nie tylko młodzieży szkolnej, ale też docelowo młodszych dzieci, studentów, ich rodziców oraz seniorów. Zależy nam na edukacji poprzez analizę przyczyn i skutków, na budowaniu postaw przez wskazywanie przykładów i rozwiązań, uświadamianiu jak duże znaczenie ma pozytywne i mądre działanie każdego mieszkańca naszej planety. Dzięki współpracy z Partnerami oraz Ekspertami opracujemy profesjonalne i interesujące treści, które zostaną dostosowane pod względem językowym i trafią do odbiorców w formie lekcji, wykładów, konkursów, spotkań, innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Docelowo będą one nawiązywać do zdefiniowanych przez ONZ tzw. 17 celów zrównoważonego rozwoju. Zakładamy otwartą i bezpłatną dystrybucję materiałów przeznaczonych do używania w szkołach. Przeprowadzimy również szkolenia dla nauczycieli, którzy wyrażą chęć zorganizowania lekcji w swoich placówkach.

Wiedza

Inspiracja

Biznes

Jako Warszawski Instytut Bankowości podejmujemy się tej misji, ponieważ jesteśmy fundacją sektora bankowego oraz jednym z czołowych NGO w Polsce o ponad 30-letnim doświadczeniu. Od 2016 r. realizujemy ogólnopolskie działania edukacyjne w obszarze finansów i cyberbezpieczeństwa, włącznie z realizacją Programu „Bankowcy dla Edukacji” - największego tego typu programu w Europie, docierając bezpośrednio do ponad 2,5 miliona odbiorców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Koordynujemy też Program Analityczno-Badawczy oparty o współpracę z cenionymi ośrodkami akademickimi w Polsce w zakresie publikowanych przez nas raportów i webinarów tematycznych (w tym również w obszarze ESG), skierowanych do ponad 2 tys. przedstawicieli kadry menadżerskiej polskich banków. Od ponad 20 lat prowadzimy również działalność szkoleniową, dzięki której ponad 70 tys. absolwentów-pracowników sektora finansowego ukończyło różnego rodzaju szkolenia, kursy i certyfikacje (od 2022 r. w ofercie szkoleniowej WIB znajduje się także kurs o tematyce ESG).

Fazy projektu

Dotarcie

Uczniów

0 tys.

Nauczycieli

0

Szkół

+0

Grupy docelowe

Uczniowie szkół podstawowych
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Studenci
Seniorzy
Pozostali dorośli
Nauczyciele i wychowawcy
Dyrektorzy szkół
Rektorzy, dziekani i inni pracownicy polskich uczelni
Samorządowcy
Dziennikarze
Uczniowie szkół ponadpodstawowych to główni odbiorcy naszych działań. Jako uczestnicy zajęć prowadzonych w polskich szkołach średnich przez przeszkolonych nauczycieli, edukatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Partnerów Merytorycznych/Wspierających na wiosnę 2024 r. rozpoczną proces zdobywania wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa finansowego. Część z nich miała już okazję wziąć udział w ogólnopolskiej lekcji online pod nazwą pn. „ESG – co oznacza ten skrót i dlaczego ekologicznie = ekonomicznie”.
Nauczyciele i wychowawcy są grupą, w której widzimy podwójny potencjał. Z jednej strony, nauczyciele i wychowawcy są pośrednikami w dotarciu do uczniów z wiedzą, a z drugiej – osobami, na których spoczywa wiele obowiązków zawodowych. Chcąc podnieść standard edukacji w temacie zrównoważonego rozwoju oraz biznesu i zarządzania, a jednocześnie wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu zajęć, przeprowadzimy dedykowane im szkolenia, a także wyposażymy ich w scenariusze do lekcji, karty pracy, gotowe prezentacje czy słowniczki pojęć.
Dyrektorzy szkół pośrednio dzięki zaangażowaniu i zgodzie na bezpłatne przeszkolenie podlegających im nauczycieli mogą odnieść korzyści w postaci usprawnienia procesów edukacyjnych w swoich placówkach. Kompleksowe przyjęcie przez szkołę pakietu pomocy edukacyjnych oraz realizacja proponowanych przez nas lekcji mogą być istotnym elementem przekazywanej wiedzy i kształtowanych postaw w ramach nowego przedmiotu "biznes i zarządzanie", który od 1 września br. Jest obecny w polskich szkołach ponadpodstawowych. Ponadto, jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby projektu, uczniowie oczekują też od swoich placówek oświatowych wspierania dobrych relacji międzyludzkich, promowania różnorodności i otwartości czy wartości etycznych i uczciwego zachowania. Wprowadzenie do nauczania zagadnień związanych z esg (zawierających te elementy) może więc zwiększyć satysfakcję uczniów i przyczynić się do integracji szkolnej społeczności
Samorządowcy, czyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (organów prowadzących szkoły) również mogą skorzystać z zaangażowania podlegających im placówek w projekt. Lepiej wyedukowana ekonomicznie i środowiskowo społeczność to większe szanse powiatu lub gminy na sukces w transformacji energetycznej i klimatycznej. Bardziej przedsiębiorczy i podejmujący innowacyjne działania mieszkańcy to zwiększone możliwości finansowe samorządu.

Działania

Cykliczne lekcje w szkołach (online)
Szkolenia dla nauczycieli
Badanie “Postawy polskich uczniów wobec zrównoważonego rozwoju”
Podcasty i inne działania medialne
Spotkania inspiracyjne liderów biznesu z młodzieżą szkolną
Sesja panelowa podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
Konkursy i testy wiedzy
Materiały edukacyjne

Organizator

Patron

Partnerzy Wspierający

Partnerzy Merytoryczni